Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2011r.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 13544 - 2011                                                Dębno, dn. 27.01.2011r.

Data zamieszczenia w BZP: 27.01.2011

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Dębnie w 2011r.

1. Zamawiający

 

1.1. Nazwa i adres zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie

biblioteke@poczta.onet.pl

tel. : 95 760 26 85

fax.: 95 769 06 86

 

1.2. Rodzaj zamawiającego – inny:

Samorządowa instytucja kultury

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2011r. książek z zakresu

literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej

i popularnonaukowej.

 

2.1.2. Rodzaj zamówienia

 

Dostawa

 

2.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sukcesywna dostawa w 2011r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci, literatury naukowej i popularnonaukowej.

 

2.1.4. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV)

 

22.11.30.00-5

 

2.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

 

Nie

 

2.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

 

Nie

2.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

Nie

 

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 

Od dnia podpisania umowy do 22.12.2011r.

 

4. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

4.1. Warunki dotyczące zamówienia

 

Informacja na temat wadium: zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

 

4.2. Warunki udziału

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych. Ocena warunków wg formuły spełnia/nie spełnia. Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, wystawione lub zaktualizowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

 

5. Procedura

 

5.1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro.

 

5.2. Kryteria oceny ofert

 

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium                                           | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Cena                                                          | 80% |

---------------------------------------------------------------------------

Kompleksowość oferty

(ilość tytułów wg stanu na dzień 31.12.2010r.)   | 20% |

---------------------------------------------------------------------------

 

5.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

5.4. Informacje administracyjne

 

5.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:

 

www.biblioteka.debno.com.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

 

5.4.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

 

Data: 07.02.2011r., godz. 1100.

Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno,

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

 

5.4.3. Termin związania z ofertą

 

Okres w dniach: 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert ), tj. do dnia 08.03.2011r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-01-27 14:26:46 98KB 43 razy
2 Formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-01-27 14:26:57 24,5KB 37 razy
3 Ogolne_warunki_umowy_-_zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-01-27 14:27:35 41,5KB 31 razy
4 Oswiadczenie_wykonawcy_-_zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-01-27 14:27:49 29,5KB 33 razy
5 Wykaz_wydawnictw_z_ktorymi_wspolpracuje_oferent_-_zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-01-27 14:28:06 51KB 22 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA-ksiazki.doc 2011-02-07 12:59:05 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 27-01-2011 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 27-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 07-02-2011 12:59