Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJACEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO


 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                                                  Dębno, dn. 12.03.2013 r.

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

tel. : 95 760 26 85

fax.: 95 769 06 86

 

 

Znak sprawy: 34/9/2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie zaprasza do składania ofert:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2013 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

 

1. Zamawiający

 

1.1. Nazwa i adres zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie

biblioteke@poczta.onet.pl

tel. : 95 760 26 85

fax.: 95 769 06 86

 

1.2. Rodzaj zamawiającego - inny:

Samorządowa instytucja kultury

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Określenie trybu zamówienia:


Postępowanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie.

2.2. Określenie przedmiotu zamówienia

2.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2013 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

2.2.2. Rodzaj zamówienia

Dostawa

2.2.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sukcesywna dostawa w 2013 r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych. Szacowana wartość zakupu 40.000, 00 zł.

2.2.4. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV)

22.11.30.00-5

32.32.13.00-2

2.2.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie

2.2.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

2.2.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Tak - do 40% wartości zamówienia

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 24.12.2013 r.

4. Procedura

4.1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

4.2. Kryteria oceny ofert

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium                   | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Cena                                  | 60% |

Termin dostawy                    | 40% |

---------------------------------------------------------------------------

Wybrana zostanie oferta o najwyższym rabacie przy porównaniu średniej ceny katalogowej książek oraz najkrótszym terminie dostawy.

4.3. Informacje administracyjne

4.3.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.biblioteka.debno.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

4.3.2. Termin i miejsce składania ofert

Data: 21.03.2013 r. , godz. 1100

Miejsce: Listownie, osobiście: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa zawarta na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w terminie 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wynikach zapytania ofertowego zostaną powiadomieni listownie Wykonawcy, którzy złożyli swoją ofertę oraz ogłoszone na stronie internetowej biblioteki do dnia 22.03.2013 roku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.03.2013.17.47.02_Ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.doc 2013-03-12 17:47:02 51KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.03.2013.17.47.21_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-12 17:47:21 73KB 6 razy
2 12.03.2013.17.47.36_Formularz_ofertowy_Wykonawcy_-_zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-12 17:47:36 34,5KB 5 razy
3 12.03.2013.17.47.54_Oswiadczenie_Wykonawcy_-_zalacznik_nr_2_do_SIWZ.rtf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-12 17:47:54 18,4KB 5 razy
4 12.03.2013.17.48.10_Ogolne_warunki_umowy_-_zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-12 17:48:10 34KB 5 razy
Wynik postępowania
1 22.03.2013.14.26.11_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-03-22 14:26:11 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 12-03-2013 17:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 22-03-2013 14:26