Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Numer ogłoszenia w BZP: 48072-2016 Dębno, dn. 03.03.2016 r.

Data zamieszczenia w BZP: 03.03.2016 r.

Nasz znak: 37/9/2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na podstawie art. 10 ust. 1, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Przedmiot zamówienia:

 

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego w 2016 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

 

1. Zamawiający

 

1.1. Nazwa i adres zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie

biblioteke@poczta.onet.pl

tel. : 95 760 26 85

fax.: 95 769 06 86

 

1.2. Rodzaj zamawiającego - inny:

Samorządowa Instytucja Kultury

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2016 r. książek z zakresu

literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej

i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

 

2.1.2. Rodzaj zamówienia

 

Dostawa

 

2.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sukcesywna dostawa w 2016 r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

 

2.1.4. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV)

 

22.11.30.00-5

32.32.13.00-2

 

2.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

 

Nie

 

2.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

 

Nie

 

2.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

Tak - w przypadku otrzymania dotacji.

 

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 

Od dnia podpisania umowy do 15.12.2016 r.

 

4. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

4.1. Warunki dotyczące zamówienia

 

Informacja na temat wadium: zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

 

4.2. Warunki udziału

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych. Ocena warunków wg formuły spełnia/nie spełnia. Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

 

5. Procedura

 

5.1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

5.2. Kryteria oceny ofert

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium | Waga |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Upust od ceny katalogowej z własnej bazy Dostawców | 50% |

  • Upust od ceny katalogowej wydawnictw spoza bazy Dostawców | 10% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kompleksowość oferty

(ilość wydawnictw wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) | 40% |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

5.4. Informacje administracyjne

 

5.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia:

 

www.biblioteka.debno.com.pl

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

 

5.4.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

 

Data: 10.03.2016 r., godz. 1100

Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

 

5.4.3. Termin związania z ofertą

 

Okres w dniach: 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert ), tj. do dnia 02.04.2016 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.03.2016.14.51.29_Ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.doc 2016-03-03 14:51:29 56KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.03.2016.14.51.29_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-03 14:51:29 11KB 13 razy
2 03.03.2016.14.53.22_Formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-03 14:53:22 30KB 10 razy
3 03.03.2016.14.53.37_Ogolne_warunki_umowy_-_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-03 14:53:37 50,5KB 10 razy
4 03.03.2016.14.53.46_Oswiadczenie_wykonawcy_-_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-03 14:53:46 34,5KB 10 razy
5 03.03.2016.14.54.00_Wykaz_wydawnictw_-_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-03 14:54:00 51KB 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 03-03-2016 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 03-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 03-03-2016 14:54