Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzierżawa lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2 na okres 5 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIASTA I GMINY W DĘBNIE

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres 5 lat położonego przy ul. Mickiewicza 32
w Dębnie z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą.

 

 Przedmiot zamówienia: 

Dzierżawa lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2 na okres 5 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą.

1. Zamawiający

1.1. Nazwa i adres zamawiającego

    Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
   ul. Mickiewicza 32
   74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
   biblioteke@poczta.onet.pl
   tel. fax: 95 760 26 85 

 1.2. Rodzaj zamawiającego – inny:

      Samorządowa instytucja kultury 

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Dzierżawa lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 32 na okres 5 lat
z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą. 

 2.1.2. Rodzaj zamówienia

       Dzierżawa

 2.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Dzierżawa pomieszczenia w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno 
  o powierzchni 21,4 m ²  położonej na działce nr 372/1.
 2. Pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Wyposażenie tych pomieszczeń oraz ich remont należy do dzierżawcy.
 3. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na remont tych pomieszczeń zostaną zaliczone na poczet miesięcznego czynszu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia 
  z wydzierżawiającym.
 4. Stawka wywoławcza czynszu 15 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT w wysokości  22%  (Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 140/54/2008 z dn. 26.11.2008r.).
 5. Stawka dzierżawy nie może być niższa od stawki wywoławczej, postąpienie nie mniej niż 0,50 zł (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego.
 6. Stawka czynszu waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu cen i usług podany przez GUS z poprzedniego kwartału. Pierwsza waloryzacja stawki przeprowadzana będzie w II kwartale 2011r. Stawka nie zawiera opłat za energię elektryczną i podatek od nieruchomości. Zużycie wody jest wliczone w czynsz.
 7. Czynsz i podatek VAT płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
 8. Przedmiot wynajmu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 9. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

  2.1.4. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV)

       70.13.00.00-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

 2.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

       Nie

 2.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

       Nie

 2.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

       Nie

 3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

       Od dnia podpisania umowy, na okres 5 lat.

 4. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 4.1. Warunki dotyczące zamówienia

     Informacja na temat wadium: zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

 4.2. Warunki udziału

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki i wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

3.  Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4.  Ogólne warunki umowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Procedura

5.1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego udzielone jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości ( Tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy
i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części Specyfikacją.

5.2. Kryteria oceny ofert

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium                                                   | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Cena                                                                  | 100% |

---------------------------------------------------------------------------

5.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.

5.4. Informacje administracyjne

5.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.biblioteka.debno.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul Mickiewicza 32, 74-400 Dębno

5.4.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 05.11.2010r., godz. 1100.

Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno,

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

5.4.3. Termin związania z ofertą

Okres w dniach: 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert ), tj. do dnia 06.12.2010r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 14:24:54 93KB 77 razy
2 FORMULARZ_OFERTOWY_-_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 14:25:08 28,5KB 24 razy
3 ogolne_warunki_umowy_-_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 14:25:25 41KB 49 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowaniu_w_trybie_pisemnego_przetargu_nieograniczonego_na_dzierzawe_lokalu_uzytkowego.doc 2010-11-05 12:36:31 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 26-10-2010 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 05-11-2010 12:36