Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2012r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

Numer ogłoszenia w BZP: 23676-2012                                                                                                          Dębno, dn. 25.01.2012r.

Data zamieszczenia w BZP: 25.01.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Przedmiot zamówienia:

 

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2012r. książek
z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej
i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

 

1. Zamawiający

1.1. Nazwa i adres zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno,

woj. zachodniopomorskie

biblioteke@poczta.onet.pl

tel. : 95 760 26 85

fax.: 95 769 06 86

1.2. Rodzaj zamawiającego – inny:

Samorządowa instytucja kultury

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2012r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

2.1.2. Rodzaj zamówienia

Dostawa

2.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sukcesywna dostawa w 2012r. do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych.

2.1.4. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV)

22.11.30.00-5

32.32.13.00-2

2.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie

2.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

2.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Nie

3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 20.12.2012r.

4. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

4.1. Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: zamawiający odstępuje od pobierania wadium.

4.2. Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych. Ocena warunków wg formuły spełnia/nie spełnia. Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, wystawione lub zaktualizowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

5. Procedura

5.1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro.

5.2. Kryteria oceny ofert

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium                                            | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Cena                                                           | 80% |

---------------------------------------------------------------------------

Kompleksowość oferty

(ilość tytułów wg stanu na dzień 31.12.2011r.)    | 20% |

---------------------------------------------------------------------------

5.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

5.4. Informacje administracyjne

5.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:

www.biblioteka.debno.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

5.4.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 03.02.2012r., godz. 1100

Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno,

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

5.4.3. Termin związania z ofertą

Okres w dniach: 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert ), tj. do dnia 03.03.2012r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 16:05:11 98KB 26 razy
2 Formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 16:05:25 29KB 28 razy
3 Ogolne_warunki_umowy_-_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 16:05:37 42KB 28 razy
4 Oswiadczenie_wykonawcy_-_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 16:05:51 34,5KB 28 razy
5 Wykaz_wydawnictw_-_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-25 16:06:05 51KB 11 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA-ksiazki.doc 2012-02-03 13:45:47 27,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 25-01-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 25-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 03-02-2012 13:45